wel­kom

Als cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur financieren we goed ontwerp voor opgaven van de toekomst.

We zijn gericht op het verrijken en versterken van de creatieve sector en streven ernaar het unieke talent van ontwerpers en makers te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein.
Via 12 regelingen en 20 open oproepen ondersteunden we in 2021 meer dan duizend projecten van individuele makers en culturele instellingen.

De projecten lopen uiteen van vrij ontwerp tot toegepast design en van onderzoek en experiment tot publieke presentaties.

ver­halen

De kracht van ontwerp tonen we in vijf verhalen van makers. Verhalen over de relatie tussen mens en techniek, over diversiteit en inclusie, over cultureel erfgoed en over veranderend landschap. Verhalen die stuk voor stuk actueel maatschappelijke thema’s agenderen.
Werkend Landschap werd betrokken bij de woon- en landbouwopgave in de Peel en maakte zichtbaar wat het effect is van klein wonen in de natuur. Peter Hermens legt uit.

Peel Natuurdorpen

speel af >
bekijk alle verhalen

cijf­ers

2021 was het tweede jaar van de covid-19-pandemie. Via de steunpakketten van het rijk is € 9,5 miljoen extra ondersteuning geboden aan instellingen en makers. Het totale toegekende subsidiebedrag kwam daarmee op € 23,6 miljoen.
resultaat 2021 In 2021 is € 23,6 miljoen subsidie toegekend. Dit is inclusief de 4- en 2-jarige subsidies toegerekend aan elk boekjaar waarin de programma’s van de culturele instellingen worden uitgevoerd.

resultaat 2021

speel af >
bekijk alle cijfers

the­ma’s

In reactie op de gevolgen van de covid-19-maatregelen op de creatieve sector gaven we in 2021 prioriteit aan talentontwikkeling, internationalisering en professionalisering. Zo versterkten we de positie van individuele makers en werkten we aan het verstevigen van de culturele infrastructuur.

talentontwikkeling

lees meer
Talentontwikkeling is een constante pijler van het beleid van het Stimuleringsfonds. Via verschillende regelingen en open oproepen ondersteunen we jonge opkomende ontwerpers en makers tot en met gevestigde talenten in hun artistieke en professionele ontwikkeling. In 2021 deden we dat met extra aandacht, omdat het door covid-19 lastiger was voor makers om zich te laten zien.
Platform Talent
We verhoogden het aantal talentontwikkelingsbeurzen en boden 35 opkomende makers de vrije ruimte om zich te richten op artistieke en professionele groei. Tijdens de Dutch Design Week boden we hen een publiek podium. Ons eigen Platform Talent, een bron van informatie voor andere makers en opdrachtgevers, is een permanente plek van presentatie voor ontwerptalenten zoals Irakli Sabekia die in zijn werk de frictie tussen mens en systeem centraal stelt.
‘Verhalen van kleine en grote gemeenschappen die zijn onderworpen aan verschillende machtssystemen moeten worden verteld.’ – Irakli Sabekia
Bouwen aan talent
Ook lanceerden we de Open Oproepen Bouwen aan talent. Hiermee stimuleren we de verdieping van de praktijk van startende ontwerpers en geven we een impuls aan de uitwisseling van ideeën en kennis tussen startende ontwerpers en gevestigde bureaus. In 2021 brachten we 63 samenwerkingen tot stand waaronder die tussen Siba Sahabi en Merijn Sabée.
‘Ik weet nu dat ook mijn ontwerpen veel meer kunnen zijn dan functionele objecten.’ – Merijn Sabée
Experiment
Via de nieuwe Regeling Experiment ondersteunden we 71 kleinschalige, experimentgedreven projecten. Het doel van deze regeling is het proces van experimenteren, onderzoeken en maken te stimuleren. De regeling kent een snelle en laagdrempelige procedure. Hierdoor kon op korte termijn een extra impuls worden gegeven aan vernieuwing.
Pierre Oskam en Max Latour doen in Urban Reefs onderzoek naar de mogelijkheden van met levend materiaal 3D-geprinte biodiversiteitsobjecten voor de openbare ruimte om zo te komen tot een nieuwe wildernis in de stad.  Bekijk meer
Soft Dots is een onderzoek van Antoine Peters naar de kritische bewustwording van duurzaamheid binnen het mode-systeem en tegelijk een studie naar kleur, textuur en vorm. Bekijk meer
In samenwerking met Glaslab Den Bosch en Textiellab Tilburg doet Iris Toonen in Woven Bricks onderzoek naar de combinatie van spiegelglas met textiel. Bekijk meer
Sound as a Malleable Terrain is een sonisch en interactief experiment van Upsammy naar de auditieve karakteristieken van het Hembrugterrein in Zaandam en het ontwerpen van een interactieve installatie. Bekijk meer
In Woven Motion doet Milou Voorwinden onderzoek naar het weven met ‘shape memory materials’. Het doel is te komen tot geweven textiel dat vanzelf kan bewegen. Bekijk meer

internationalisering

lees meer
Internationaal reizen was door covid-19 in 2021 nauwelijks mogelijk. Internationaal samenwerken kon nog wel. Dat stimuleerden we onder andere via de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken, waarmee we in twintig landen buiten Nederland projecten en samenwerkingen mogelijk maakten.
Tijdelijke Procedure Internationale Samenwerking
Binnen de Tijdelijke Procedure Internationale Samenwerking zijn bijna zestig internationale samenwerkingen op afstand mogelijk gemaakt. Dit zorgt ervoor dat bestaande en nieuwe internationale netwerken zijn gecontinueerd en/of opgezet.
Adrianus Kundert en Jamie Wolfond startten samen een digitaal platform over mandenvlechten, ofwel ‘basketry’. Met de Basketclub willen ze mogelijkheden creëren voor Nederlandse ontwerpers en aansluiting vinden bij internationale makers. Bekijk meer
In Pet-City laat TD de economische, ecologische en ruimtelijke impact zien van het bezitten van een huisdier in een stad. Daarnaast laat het de intieme relatie tussen mens en huisdier zien. In samenwerking met ARCH+ werd Pet-City werd tentoongesteld in ‘Cohabitation’, in Silent Green, Berlijn. Bekijk meer
In Urban Policies vs Pandemic maakten Openfabric en Quinzii Terna Architecture een analyse van het beleid dat Milaan, Rotterdam, Parijs en Londen ontwikkelden voor de openbare ruimte tijdens de covid-19-pandemie. Bekijk meer
In I am not data onderzochten Monica Alcazar-Duarte en Bente de Bruin de impact van bevooroordeelde zoekmachines en sociale media-algoritmen op het Mexicaanse vrouwbeeld. Het resultaat werd in maart 2022 getoond tijdens de biënnale voor actuele fotografie in Mannheim, Duitsland. Bekijk meer
Dead White Men’s Clothing is een multimediaal onderzoeksproject van ontwerper Linda Valkeman in samenwerking met de Ghanese OR Foundation. Centraal in dit project staat de ‘levenscyclus’ van tweedehands kleding in verleden, heden en toekomst. Bekijk meer
Architectuur Biënnale Venetië
Op een uitgestelde Architectuur Biënnale Venetië waren in het Nederlands paviljoen drie door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten te zien, waaronder The Forbidden Garden of Europe van Studio Wild, een onderzoek naar de invloed van ruimtelijke en sociale factoren op inclusieve manieren van samenleven.
‘Een podium als de Architectuur Biënnale Venetië is van belang om de internationale positie van Nederlands ontwerp te versterken en de unieke kracht van Nederlands ontwerp te tonen.’ – Syb Groeneveld

professionalisering

lees meer
De covid-19-crisis heeft nieuwe uitdagingen met zich meegebracht en geleid tot een grotere urgentie om te professionaliseren en strategisch over de toekomst na te denken. We zijn ons nog bewuster van het belang om de creatieve industrie te verbinden met andere sectoren. Daar zetten we gericht op in.
Professionalisering en praktijkverdieping
Via de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping boden we makers de mogelijkheid om met een onderscheidende strategie tot een toekomstbestendige eigen praktijk te komen. Sander Veenhof greep de mogelijkheid met beide handen aan.
‘Ik heb plots even de vrijheid om te kijken naar wat ik aan het doen ben, om te formuleren waarom ik doe wat ik doe en waar ik naartoe wil. Dat geeft rust én onrust: ik voel de prikkel om écht wat tot stand te brengen.’ – Sander Veenhof
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
In 2021 gaven we ook uitvoering aan de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Met deze tijdelijke impulsregeling ondersteunden we 125 projecten en stimuleerden we decentrale overheden en (semi-)publieke organisaties extra ontwerpkracht in te zetten bij het verkennen en versterken van hun ruimtelijke beleid. We bevorderden nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en verstevigden de positie van ontwerpers binnen complexe maatschappelijke opgaven.
‘De opgaven waar Nederland op het gebied van verstedelijking, duurzaamheid, klimaat en energie voor staat, vragen allemaal om ruimte. Het is belangrijk om ontwerpers te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe visies voor de aanpak van deze opgaven.’ – Syb Groeneveld
Upstream: Music x Design
Op een totaal andere manier stimuleerden we in de afgelopen jaren professionalisering via Upstream: Music x Design. Via deze regeling worden vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek ondersteund. Upstream: Music x Design werd in 2021 voor de komende jaren verlengd.
bekijk alle thema’s
talentontwikkeling
internationalisering
professionalisering